Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TENT+  

1. Toepasselijkheid 

1. Dit zijn algemene voorwaarden van TENT+. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete productaanbod op de site van TENT+, www.tentplus.nl , en op alle met TENT+ aangegane overeenkomsten.
2. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en TENT+, middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 2 van deze voorwaarden, accepteert u deze voorwaarden.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring (via een brief of e-mail: info@tentplus.nl ) door TENT+ worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TENT+ is ingestemd.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TENT+ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door TENT+ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. TENT+ heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop en overige gedeelte van de website te wijzigen.

2. Offerte- aanbieding en totstandkoming overeenkomst 

1. Indien TENT+ de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van een gewijzigde uitspraak van de rechter, zal TENT+ u hiervan onmiddellijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via een brief of e-mail: info@tentplus.nl ) aan TENT+ te melden.
2. De overeenkomst tussen TENT+ en u komt tot stand op het moment nadat u:
2.1. Een bestelling hebt geplaatst via de website van TENT+ op www.tentplus.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website. 
2.2. Vervolgens op de bestelbutton geklikt hebt, nadat u akkoord bent gegaan met de prijs en de algemene voorwaarden.
2.3. Hierop van TENT+ op het door u ingegeven e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat TENT+ uw bestelling heeft ontvangen (dit betreft een zogenaamde “ontvangstbevestiging”);
2.4. De bestelling zal pas officieel in behandeling genomen worden nadat u het factuurbedrag hebt overgemaakt en het bedrag per bank is ontvangen door TENT+;
3. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
3.1. Een overzicht van uw bestelling;
3.2. De prijs per besteld product en een totaalprijs van de gedane bestelling;
3.3. Uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) afgeleverd wordt(en),e-mailadres en telefoonnummer;
3.4. Het bestelnummer van de overeenkomst; 
4. De overeenkomst bevat alle tussen u en TENT+ gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en TENT+.
5. De administratie van TENT+ geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan TENT+ verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door TENT+ verrichte leveringen. Elektronische communicatie kan daarbij als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Prijzen 

1. Alle prijzen op www.tentplus.nl  zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en inclusief verwijderingsbijdrage. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dat geval is de klant tevens gehouden de eventuele verzend- en rembourskosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de order annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door TENT+.


4. Levering, Transport en -kosten 

1. Bestellingen op www.tentplus.nl zullen altijd bezorgt worden.
2. Als de bestelling bij het door u opgegeven adres bezorgd moet worden, worden ten behoeve van de levering verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden duidelijk vermeld op het bestelformulier.
3. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor TENT+. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door TENT+ kunnen worden uitgesloten.
4. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst.
5. De verzendkosten bedragen €5,00 per bestelling.


5. Levertijd 

1. De leveringstermijn van uw bestelling bedraagt 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in deze overeenkomst tussen u en TENT+. De door TENT+ opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door TENT+ overschreden wordt, zal TENT+ u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via een brief of e-mail) of telefonisch in kennis stellen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met TENT+ te ontbinden, door dit schriftelijk (via een brief of e-mail info@tentplus.nl ) aan TENT+ te melden.
3. Op deze dagen besteld = de volgende dag in huis*!

  • Maandag voor 17:00 uur
  • Dinsdag voor 17:00 uur
  • Woensdag voor 17:00 uur
  • Donderdag voor 17:00 uur
  • Vrijdag voor 17:00 uur

*Dit geldt wanneer uw order compleet op voorraad is, u via iDeal heeft afgerekend en alleen voor bestellingen binnen Nederland voor verzending met PostNL. Voorraadgegevens op onze website zijn onder voorbehoud. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een artikel toch niet voorradig blijkt te zijn ondanks de status "op voorraad". U wordt hier altijd direct door een medewerker over geïnformeerd.

  • Bestellingen geplaatst op zaterdag/zondag, worden op dinsdag geleverd.
  • Bestellingen via iDeal op vrijdag worden wel gewoon zaterdag afgeleverd!

4. Leveringen in het buitenland voor camping service worden in overleg met de klant bepaald.


6. Herroepingrecht 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan TENT+ via een email aan info@tentplus.nl;
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, tenzij de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, mits anders met TENT+ besproken.
6. Na ontvangst van het product door TENT+ zal binnen 14 dagen de aankoopsom van het product worden terugbetaald.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8. Uitgesloten van het herroepingrecht zijn:Goederen die uit de originele ongeschonden verpakking zijn.Goederen die door de consument in gebruik genomen zijn.Goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.Materialen waarvan de consument de verzegeling heeft verbrokenVloeistoffen en gassenShowmodellenBergsportartikelen.
9. Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

 


7. Niet goed en geld retour. 

1. Alle producten worden gecontroleerd voordat het naar u gestuurd wordt. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kunt u TENT+ binnen 24 uur na levering schriftelijk (via een e-mail) of telefonisch contacten en vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.
2. Als u een product terug stuurt dan moet u zelf de kosten van verzending betalen.
3. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door TENT+ serieus in behandeling genomen worden.
4. U dient een klacht kenbaar te maken bij de klantenservice van TENT+ (de gegevens staan vermeld onder artikel 10 van deze voorwaarden).
5. TENT+ zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. TENT+ zal u hierover schriftelijk (via een brief of e-mail) of telefonisch berichten.


8. Garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen 

1. Op de door TENT+ geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
2. TENT+ is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TENT+. TENT+ is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien TENT+, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Er kan geen sprake zijn van garantie in geval van slijtage als gevolg van normaal gebruik en verder in de volgende gevallen:
4.1 Indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door TENT+ geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
4.2 Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
4.3 Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
4.4 Indien de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of een niet met de bestemming corresponderend gebruik;
4.5 Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. Het is mogelijk dat TENT+ op haar website bepaalde links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TENT+ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

 

9. Persoonsgegevens 

1. TENT+ zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy-beleid. De klantgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
2. De informatie die wij verkrijgen op financieel gebied zoals rekeningnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt.

 

10. Klantenservice 

1. Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te hebben met:
TENT+
Postbus 134
4330 AC Middelburg
Tel.: +31 (0)118-475454
E-mail: info@tentplus.nl  

 


11. Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten gesloten met TENT+ is het Nederlands recht van toepassing.

Bekijk onze aanbiedingen
Hygiene Waterfilter

Hygiene Waterfilter

Care Plus

€ 35,50

€ 27,50

Meer informatie

Hygiene Waterfilter

Care Plus

€ 35,50

€ 27,50

Meer informatie
Chicco 3 tunneltent

Chicco 3 tunneltent

Safarica

€ 239,00

€ 189,99

Meer informatie

Chicco 3 tunneltent

Safarica

€ 239,00

€ 189,99

Meer informatie
Saros Regular 3 season

Saros Regular 3 season

Therm A Rest

€ 169,90

€ 118,95

Meer informatie

Saros Regular 3 season

Therm A Rest

€ 169,90

€ 118,95

Meer informatie
Original 25 L Groen

Original 25 L Groen

GABBAG

€ 62,50

€ 44,95

Meer informatie

Original 25 L Groen

GABBAG

€ 62,50

€ 44,95

Meer informatie